Places of The World

Una fotografia per cada país, ciutat, poble, castell, centre industrial o qualsevol localització que he visitat…